Vés al contingut (premeu Retorn)

Indicadors

per admin darrera modificació 20/05/2014 15:56
Indicador

A. Organització, responsables i plans municipals

1. Que és, que fa i com s'organitza l'ajuntament ( Ley art. 6.1 , ITA 2 )
2. L'organigrama municipal i el funcionament dels serveis. Catàleg de serveis, procediments i tràmits. Estructura de Mogoda Serveis, consorcis i altres ens dels que en forma part l'Ajuntament. ( Ley art. 6.1 (c) , ITA 67 )
3. Responsables municipals electes i personal eventual, amb funció, perfil, trajectòria professional i dades de contacte ( Ley art. 6.1 (d) , ITA 2 , ITA 5 )
4. Plans i programes anuals i plurianuals del municipi ( Ley art. 6.1 (a i b) , ITA 66 )
5. Publicació prèvia d'ordres del dia dels Plens Municipals ( ITA 13 )
6. Publicació de les actes i acords dels Plens Municipals ( ITA 14 , ITA 15 )
7. Publicació dels acords de la Junta de Govern ( ITA 16 )

B. Licitacions, contractes i subvencions municipals

8. Tots els documents que han de ser sotmesos a informació pública ( Ley art. 7 , ITA 8 )
9. Tots els contractes, amb indicació de l'objecte, duració, l'import de licitació i d'adjudicació ( Ley art. 8.1 (a.1) , ITA 68 )
10. El procediment de licitació i publicació de cada licitació, el nombre de licitadors i la identitat de l'adjudicatari. ( Ley art. 8.1 (a.2) , ITA 68 )
11. Les modificacions dels contractes ( Ley art. 8.1 (a.3) , ITA 69 )
12. Les decisions de desestiment i renúncia dels contractes ( Ley art. 8.1 (a.4) )
13. La informació dels contractes menors, almenys trimestralment. ( Ley art. 8.1 (a.5) , ITA 70 )
14. Llista detallada de tots els convenis subscrits ( Ley art. 8.1 (b.1) , ITA 72 )
15. Llista detallada de totes les comandes de gestió signats ( Ley art. 8.1 (b.2) )
16. Llista detallada de totes les subvencions i ajudes públiques concedides ( Ley art. 8.1.c , ITA 13 )
17. Composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de Contractació. ( ITA 45 )
18. Les Actes de les Meses de Contractació ( ITA 46 )

C. Pressupost, retribucions alts càrrecs i retiment de comptes

19. Els pressupostos municipals amb informació actualitzada (trimestral) de l'estat d'execució. ( Ley art. 8.1.d , ITA 78 )
20. Les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple ( ITA 32 )
21. Els pressupostos dels organismes descentralitzat, ens instrumentals i societats municipals ( ITA 33 )
22. El retiment de comptes anual. Gestió econòmica: període mig de pagament a proveïdors. ( Ley art. 8.1 (e.1) , ITA 79 )
23. Els informes d'auditoria de comptes i els de la seva fiscalització externa ( Ley art. 8.1 (e.2) , ITA 80 )
24. Les retribucions anuals dels alts càrrecs i del màxims responsables de l'ajuntament. ( Ley art. 8.1 (f.1) , ITA 74 )
26. Les indemnitzacions percebudes per alts càrrecs, si és el cas, per haver deixat el càrrec o responsabilitat. ( Ley art. 8.1 (f.2) , ITA 75 )
27. Les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat dels empleats públics ( Ley art. 8.1.g , ITA 76 )
28. Llista dels béns immobles de l'ajuntament (patrimoni municipal) ( Ley art. 8.3 , ITA 9 )
25. La relació de llocs de treball de l'ajuntament . Plantilla i retribucions dels empleats públics ( ITA 4 )

D. Dret i tràmits d'accés a la informació municipal

29. S'informa i es disposa del procediment administratiu per publicar la informació que conté dades protegides, amb dissociació de les mateixes ( Ley art. 5.1 , Ley art. 5.3 , Ley art. 14 , Ley art. 15 )
30. Es disposa d'un Portal de Transparència municipal actualitzat ( Ley art. 10 )
31. S'informa que el dret d'accés a la informació pública és gratuït i es facilita el seu exercici amb un procediment clar sobre la sol·licitud, la tramitació i la resolució. ( Ley art. 17.1 , Ley art. 17.3 , Ley art. 20 , Ley art. 21 , Ley art. 22 )
32. El formulari de sol·licitud d'accés a la informació conté: identitat del sol·licitant, informació que es sol·licita, adreça de contacte i modalitat preferent per accedir a la informació. ( Ley art. 17.2 )
33. S'informa al sol·licitant que no està obligat a motivar la seva sol·licitud d'accés a la informació ( Ley art. 17.3 )

E. Informació, atenció i participació ciutadanes

34. L'OAC atén les sol·licituds d'informació. Es disposa d'un sistema per integrar la gestió de sol·licituds d'informació de la ciutadania en l'organització de l'Ajuntament. ( Ley art. 21 )
35. Es publiquen horaris i preus dels establiments culturals i esportius municipals oberts al públic ( ITA 18 )
36. Situació de les incidències del trànsit i dels serveis municipals. ( ITA 21 )
37. S'ofereix en el web un espai reservat a les associacions del municipi ( ITA 23 )
38. S'informa sobre els Consells Municipals, altres formes de participació ciutadana i procediments participatius en tràmit. ( ITA 26 )